تبلیغات
شهر پونی - شرایط نویسندگی
1-از وبلاگ های دیگر کپی نکند 
2-عکس های با کیفیت و بدون آدرس بگذارد
3-زیاد عکس های متحرک نزارد
4-بدون اجازه ی مدیر وب خود را تبلیغ نکند 
و در خواست اینکه شرایط را برای او باز کنم 
ندهد ...
5-حرف های بد نزند 
امید وارم قوانین رعایت بشه